ONLY ONE Incipita Vita "Vanda"

ONLY ONE Incipita Vita  "Vanda"

Rodiče :

otec:  Tintown´s Takechiyo

          (Kurokoma Go Fuji Hachimansou + Justa-Morningstar Patty Playpal)

matka: Genkou Go Shun´you Kensha

            (We-Sedso Xanakonda-Riku + Aso No Kuroka Go Takayuusou)