Suteki Inu WADDI "Čiba"

Suteki Inu WADDI  "Čiba"

Rodiče:

otec:     Akegata Taiyou Incipita Vita

            (Takechiyo Go Enshuu Hirosesou + Takarasamurai)

matka:  Cattleya Incipita Vita

             (Bullion Gold Incipeta Vita + Nikkei del Monte de Haya)